Algemene voorwaarden

Reis & Boekingsvoorwaarden

Reuma kuurreizen

1. Diensten:

Reuma kuurreizen adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen in uw opdracht. De meeste reizen die wij organiseren zijn de pakketreizen op eigen naam.
Tevens hebben wij pakketten van andere touroperators, agentschappen,
Ook verzorgen wij losse tickets met luchtvaartmaatschappijen en hotels voor de hotelkamers.

Wij kunnen ook verzekeringen voor u afsluiten.

Reuma kuurreizen is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons zelf verleende diensten, zoals juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering en van het verloop van de opdracht.
De reiziger zelf is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van (mobiele) telefoon en e-mailadres.

Ook is de reiziger er zelf verantwoordelijk voor dat hij bij het op reis gaan in het bezit is van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zullen wij u bij boeking algemene informatie verstrekken.

Direct na het geven van de opdracht tot boeking ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Binnen twee werkdagen na ontvangst moeten eventuele onjuistheden in deze bevestiging gemeld worden, zodat wij deze nog op tijd kunnen herstellen. De bevestiging geldt als bewijs voor de in de boeking omschreven overeenkomst. De opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening die in de overeenkomst zijn omschreven.
Voor het verlenen van onze diensten zullen wij u een van tevoren bekendgemaakt tarief in rekening brengen.
2. De reserveringsopdracht

Informatieplicht opdrachtgever:

De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Betaling

a. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
(Hiervan kan worden afgeweken door organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar).
b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom.
c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30% van de reissom.

 Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daardoor of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten.
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

5. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Reuma kuurreizen hanteert onderstaande annuleringsvoorwaarden:

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 35% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom;
Bij annulering op de vertrek dag of later: de volle reissom.

6. Prijswijzigingen

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

7. Aansprakelijkheid

Reuma kuurreizen zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door de andere dienstverleners die door Reuma kuurreizen zijn gecontracteerd berust in dat geval bij Reuma kuurreizen. Voor zover Reuma kuurreizen zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis-en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

Reuma kuurreizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

8. Documenten

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Reuma kuurreizen heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of tekort is geschoten in zijn in het informatieverplichting.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Door Reuma kuurreizen zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

9. Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffend dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 30% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

10. Klachten

Klachten over een door Reuma kuurreizen gemaakte reservering, resp. Over door de verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Reuma kuurreizen worden ingediend.

Reuma kuurreizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand, deze zal dan schriftelijk meegedeeld.

Reuma kuurreizen zal dan klacht serieus nemen en naar tevredenheid afhandelen.
De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze afhandeling heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door de Reuma kuurreizen één jaar na deze dienstverlening.

11. Nakomingsgarantie

Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij Reuma kuurreizen.

× Hoe kan ik je helpen?